0486.571.415
Rene van den Broeck
De professionaliteit en deskundigheid van MANNO is voor ons een belangrijke meerwaarde.
Armand Verbruggen
De periodieke controles, de bereikbaarheid, het schoonmaak-programma en de stabiele . . .
Johan Opdebeeck
Ben zeer tevreden over Ivo van MANNO Cleaning, nette jongen eerlijke afspraken duidelijke taal goede schoonmaak.
David Raymaekers
. . . kunnen wij vol overtuiging vermelden dat zij hun werk in alle specialismen goed en vertrouwd uitvoeren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2013 en vervangen alle vorige algemene voorwaarden.

1. De werkroosters

De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten.

Behoudens andere bepalingen, zijn onze prijzen berekend voor de uitvoering van de werken tijdens werkdagen (van maandag tot en met vrijdag).

2. Duur van de overeenkomsten

Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde duur, met een vooropzeg van drie maanden die per aangetekend schrijven dient betekend.

3. De leiding van de werkzaamheden

De werken worden geleid door onze inspectiedienst. In onvoorziene gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.

4. Schorsing van de werken

In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, en dergelijke…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze beëindigd wordt.

5. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd.

Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen de week van ontvangst.

6. Aansprakelijkheid

Wij dragen onze wettelijke aansprakelijkheid, met een minimumkapitaal van € 1.240.000 lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval.

Wij wijzen verantwoordelijk af voor :

  • breuk van neonlichten
  • breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel
  • krassen op ruiten en vensters
  • eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken

7. Prijzen

Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten, materieel, inspectiewerk en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte.

Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging.

Onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen.

Behalve indien anders wordt afgesproken, bevatten onze prijzen niet :

  • Het leveren van toiletpapier, handzeep, handdoekpapier en dergelijke (tenzij vermeld in onze prijsopgave)
  • De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

8. Betaling van de facturen

Facturen zijn contant betaalbaar 30 dagen na factuurdatum

9. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag

gebrek aan betaling op de vervaldag laat ons toe de overeenkomst zonder opzeg te verbreken, zonder afbreuk aan de hierna vermelde punten.

gebrek aan betaling op de vervaldag vernietigt elke door bijzondere voorwaarden toegestane crediettermijn, en maakt alle facturen, die in het bezit van de klant zijn, in volle recht opeisbaar.

gebrek aan betaling op de vervaldag veroorzaakt de eisbaarheid, zonder verdere aanmaning van:

  • Een rente van 1% per maand vanaf de datum van de factuur
  • Een vergoeding van 15% met een minimum van € 50,00 bij wijze van forfaitaire schadevergoeding onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten

10. Competentie van de Rechtbanken

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor de geschillen met de klant

11. Personeel

De klant verbindt zich om ons personeel niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van drie maanden die er op volgt.

Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving die beboet wordt met € 1.250,00 per persoon, ten titel van schadevergoeding en rente, als onherroepelijk strafbeding.

12. De algemene voorwaarden

Wij wijzen alle algemene aankoopvoorwaarden van onze klant af, zoals ze vermeld worden op zijn brieven, bestelbonnen enz… Alleen onze algemene en bijzondere voorwaarden regelen de verhouding met de klant.